REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorzy
Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Akwarium dla Przedszkolaka”, zwanego dalej „Konkursem” są: Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury oraz Hodowla Krewetek Akwariowych Kumak Shrimp (zwani dalej „Organizatorami”), a koordynatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Aleksandra Kalińska (zwana dalej „Koordynatorem”). Uczestnicy Konkursu mogą wziąć w nim udział w dniach od 1. lutego do 28. kwietnia 2017 roku, a udział w Konkursie jest bezpłatny.

1.2. Cele konkursu
Rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych wśród dzieci.
Zachęcanie do rozwijania wyobraźni przedszkolaków.
Nauczenie pozytywnego i empatycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości.
Promocja akwarystyki oraz kształtowanie wśród dzieci postaw sprzyjających trosce o środowisko.

1.3. Uczestnicy
W Konkursie mogą wziąć udział przedszkola (zwane dalej „Uczestnikami”) znajdujące się na terenie Polski. Zadaniem Uczestników jest wykreowanie pracy inspirowanej przesłanym przez Organizatorów zdjęciem zwierzęcia wodnego.

1.4. Tematyka konkursu
Motywem przewodnim Konkursu jest szeroko rozumiana kreatywność. Organizatorzy zachęcają do ciekawego, niestandardowego i jak najbardziej oryginalnego przedstawiania zwierząt przesłanych przez Organizatorów w formie modelu 3D.

1.5. Komisja Konkursowa
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdą Organizatorzy oraz Koordynator konkursu. Decyzja komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Zasady Konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestników w formie 3D modelu inspirowanego otrzymanym od Organizatorów drogą mailową zdjęciem wybranego zwierzęcia wodnego. W celu otrzymania zdjęcia Uczestnik konkursu powinien skontaktować się z Koordynatorem Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail: przedszkolaki@warszawskiedniakwarystyki.pl.
Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 wykonane przez siebie prace.
Komisja będzie oceniała przede wszystkim oryginalność prac i ich kreatywne wykonanie. Dodatkowo Komisja zwracać będzie uwagę na trwałość modelów (m. in. materiał, z którego
zostały wykonane, odporność na niekorzystne warunki środowiskowe). Mile widziane jest niestandardowe podejście do tematu, a także walory estetyczne prac.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne i wyraźne oznaczenie pracy przez Uczestnika oraz dostarczenie jej do Organizatorów w określonym przez nich terminie razem z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
Technika wykonania modelu 3D: dowolna.
Wymiary modelu 3D: długość i szerokość nie mniejsze niż A2 (420 mm x 594 mm) oraz nie większe niż A0 (841 mm x 1189 mm).

Wykonane przez Uczestników modele należy dostarczyć do 28. kwietnia 2017 r. na adres:
Aleksandra Kalińska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Dostarczone prace należy zostawić w szatni budynku.
Dostarczenie pracy i formularze zgłoszeniowego jest równoczesne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) w ramach Konkursu oraz ich publikacją m. in. na portalach społecznościowych. Jednocześnie Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do dostarczonego modelu.
Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w trakcie wydarzenia.
Organizatorzy ogłoszą wyniki Konkursu 21 maja 2017 r. w czasie zamknięcia Warszawskich Dni Akwarystyki.

2.1 Nagrody
Wyróżnieni Uczestnicy otrzymają nagrodę główną akwarium Aquael Shrimp Set 30lz pełnym wyposażeniem. Dodatkowo Organizatorzy konkursu gwarantują pomoc przy Regulamin konkursu artystycznego Akwarium dla przedszkolaka założeniu i utrzymaniu akwarium w przypadku Uczestników z Warszawy oraz okolicznych gmin.
Uczestnik konkursu, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, jest zobowiązany do odbioru nagród w dniu ogłoszenia wyników. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród ani nie dostarczą ich do zwycięskich Uczestników.
Wyróżnionym Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę formy nagrody na inną. Nie mogą oni także przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia przez uczestnika wad nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody Uczestnik powinien zgłaszać do producenta lub sprzedawcy nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało odebraniem prawa do nagrody i dyskwalifikacją z Konkursu.

2.2 Kryteria oceny prac

Komisja Konkursowa, oceniając prace, będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

  • spełnienie wymogów formalnych (dostarczenie prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza oraz podpisanego modelu w podanym terminie i o określonych wymiarach)
  • trwałość modelu 3D
  • odporność na niekorzystne warunki środowiskowe
  • kreatywność i estetyka wykonania

3. Postanowienia końcowe
Dostarczając prace Uczestnik potwierdza: zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz zaakceptowanie zawartych w nim treści.

Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie: www.warszawskiedniakwarystyki.pl.
Przekazane Organizatorom prace zostaną przechowane do dnia ogłoszenia wyników. Prace nie podlegają zwrotowi oraz stają własnością Organizatorów konkursu w momencie ich dostarczenia. Ponadto Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich dalszego wykorzystywania oraz publikowania wyników na portalach społecznościowych.
O wynikach Organizatorzy poinformują w dniu 21. maja 2017 r. w czasie Warszawskich Dni Akwarystyki, gdzie zostaną zaprezentowane wszystkie wyróżnione prace. Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronie: www.facebook.com/AkwaWawa.
Prace nie dostarczone przez Uczestnika konkursu w wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu.
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Dodatkowe informacje o zasadach Konkursu można uzyskać bezpośrednio u Koordynatora konkursu pod adresem e-mail: alexandra.kalinska@gmail.com.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

O Autorze

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany