Wyniki konkursu Świat Oczami Dziecka

Nagroda główna: pakiet 30 zestawów LEGO DUPLO

 1. Grupa ,,Biedronek” z Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie, 78-642 Strączno 53; Wychowawca grupy: Elżbieta Bogusz

Nagrody pocieszenia: Zestaw LEGO DUPLO 10836

 1. Anglojęzyczne Przedszkole Prywatne „KRAINA UŚMIECHU” w Słupsku, ul. Sobieskiego 1a; Grupa Żabek (grupa 3 latków)
 2. Oddział Przedszkolny w Bakowie, Baków 36, 49-200 Grodków; Opiekun: Iwona Kozbur
 3. Szkoła Podstawowa w Nurze, ul. Łomżyńska 14 07-322 Nur; „Oddział Przedszkolny. Grupa O a”
 4. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej, Jelonki 16 07-302 Ostrów Maz; Opiekun: Agata Skarzyńska-Szczechura
 5. Publiczne Przedszkole AKADEMIA ODKRYWCÓW w Krośnie, ul. Boczna 28 Krosno k/Mosiny, 62-050 Mosina; Opiekun: Izabela Kowalska
 6. Przedszkole Miejskie nr 5 „Baja” z Oddziałami Integracyjnymi ul.Witosa 7, 72-600 Świnoujście; Dyrektor przedszkola: Halina Weredyńska
 7. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kraśniku ul. Małachowskiego 39, 23-200 Kraśnik; Koordynator: Dorota Malinowska
 8. Przedszkole Miejskie nr 138 w Łodzi ul. Przędzalniana 40, 90 – 030 Łódź; gr. IV „Muchomorki”, Nauczycielki: Elżbieta Klepacz, Beata Szelągowska – Stypik
 9. Przedszkole nr 5 „Piąteczka” w Gdyni; Opiekun: Justyna Las
 10. Przedszkole nr 16 ul. Prądzyńskiego 47, 37-700 Przemyśl; Wychowawca: Agnieszka Łaba
 11. Przedszkole Nr 24 W Chorzowie  ul. Lompy 16, 41-500 Chorzów; Wychowawca: Sara Wons
 12. Przedszkole Publiczne w Radgoszczy; Wychowawca: Sylwia Jaje
 13. Przedszkole Publiczne w Ryczywole; Sabina Marcinkowska – wychowawca 4-5-latków, Aldona Markwitz – wychowawca 3-4-latków
 14. Przedszkole Samorządowe w Sarnakach; Wychowawca: Beata Czarnecka
 15. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim ul. Ogrodowa 3; Koordynator: Kamila Nierychła
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance, Publiczne Przedszkole Moszczanka 166 A, 48-200 Prudnik; Wychowawca: Edyta Worożańska
 17. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Długowoli, Długowola 103 27-300 Lipsko; Opiekun: Irena Przepiórka Iwona Wojciechowska Anna Cieciura
 18. Punkt Przedszkolny w Wielu ul. Kościerska 5, 83-441 Wiele; Wychowawca: Ewa Rutkowska
 19. Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym; Wychowawca Katarzyna Sadowska
 20. Zespół Szkół w Świdrach-Przedszkole Świdry 99 21-400 Łuków; Opiekun: Jolanta Wiszniewska-Celińska

 

Regulamin Konkursu Lego  „ŚWIAT OCZAMI DZIECKA”

 

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Mój Przedszkolak”, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 01.09.2017 do 31.10.2017.
 3. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych – przedszkoli czytelników czasopisma „Mój Przedszkolak” ( dalej : Uczestnik Konkursu) . Konkurs nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Uczestnik Konkursu aby wziąć udział w Konkursie powinien, za pośrednictwem swego przedstawiciela ( wychowawcy/ nauczyciela, itp.) :
 5. poprosić dzieci o zbudowanie przedmiotu lub osoby z ich wymarzonego świata. Praca może być wykonana z dowolnych elementów np. klocków lego, patyków, klocków, papieru, kwiatów, itp.,
 6. połączyć wszystkie prace w jedną pracę konkursową,
 7. wykonać jedno zdjęcie pracy konkursowej,
 8. wysłać zdjęcie na adres lego@forum-media.pl, w terminie do dnia 31.10.2017r
 9. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 10. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik Konkursu akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 11. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.mojprzedszkolak.pl . Na wniosek Uczestnika Konkursu,  regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 12. Spośród nadesłanych zdjęć prac konkursowych, Jury Konkursu wyłoni  Laureatów biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych. W skład Jury wchodzą członkowie redakcji Mój Przedszkolak.
 13. Lista Przedszkoli – Laureatów Konkursu , które otrzymają nagrody ogłoszona zostanie 15 listopada 2017 roku na stronie internetowej http://www.mojprzedszkolak.pl.
 14. Nagrodami w Konkursie będą:
 • Jedna nagroda główna: pakiet 30 zestawów LEGO® DUPLO® (10840, 4 x 10834, 4 x 10835, 10508, 10836, 10813, 10525, 10805, 4 x 10580, 4 x 10847, 4 x 10833, 4 x 10818) o łącznej wartości 4989,70 PLN
 • 20 nagród pocieszenia – zestawy LEGO DUPLO 10836. o wartości 249,99 PLN każdy

Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.

10.2  W przypadku gdy laureat nagrody głównej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa będzie zobowiązany  tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT)  do zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości wygranych nagród, Organizator przyzna temu laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na pokrycie tego podatku.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę się na zamieszczenie informacji o Uczestniku Konkursu oraz imienia i nazwiska wychowawcy / nauczyciela opiekującego się dziećmi wykonującymi prace konkursowe, a ponadto na publikację nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej na stronie internetowej http://www.mojprzedszkolak.pl, fanpage’u Mój Przedszkolak.

 


Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy Laureatów. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika Konkursu i jego dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Nadesłane na Konkurs zdjęcia nie podlegają zwrotowi i stają się własnością Organizatora. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć. Organizator nie będzie z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia,  że nadesłane do Organizatora zdjęcie nie narusza praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna  z obowiązującym prawem. Ponadto, w przypadku gdy na zdjęciu utrwalony jest wizerunek osoby /osób,  Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia osób lub ich przedstawicieli ustawowych ( np. rodziców opiekunów dziecka), których wizerunki utrwalono na fotografii, na publikację tych wizerunków.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.